Reklamacje i zwroty

W razie jakiegokolwiek problemu z zakupionym przedmiotem – proszę o kontakt – chętnie pomogę soutacheria@wp.pl

§1.
Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (zwroty wysłane po tym terminie nie będą akceptowane).

W przypadku zmniejszenia wartości zwracanego przedmiotu odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.

Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.

Zwrotom nie podlegają przedmioty wykonane na specjalne zamówienie (a więc personalizowane, przygotowane wedle potrzeb Klienta).

§2.
pROCEDURA REKLAMACJI

Produkty posiadają gwarancję producenta czyli sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji to 12 miesięcy.
Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem tygodnia od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Shopping Cart